Правна акта школе

План јавних набавки

Правилник - употреба мобилних телефона

Извештај о реализацији ГПР за школску 2022/23. годину

Годишњи план рада Школе за школску 2023/24. годину

ШРП за период 2020-2023

Школски програм за период 2020-2023

Анализа годишњег плана самовредновања 2022-2023

Информатор о раду Средње медицинске школе

Статут Средње медицинске школе у Суботици

Правила понашања у Средњој медицинској школи

Правилник о раду Наставничког већа

Правилник о раду ученичког парламента

Правилник о безбедности ученика

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности запослених у Средњој медицинској школи

Правилник о дисциплинској и материјалној одговорности ученика у Средњој медицинској школи

Правилник о испитима

Правилник о евиденцији у средњој школи

Правилник о јавним исправама које издаје средња школа

Правилник о организацији екскурзија

Правилник о заштити од пожара

Правилник о електронској евиденцији радног времена запослених у Средњој медицинској школи

Правилник о буџетском рачуноводству

Правилник о допунама правилника о накнади путних трошкова запослених у Средњој медицинској школи

Правилник о коришћењу средстава за репрезантацију Средње медицинске школе у Суботици

Правилник о коришћењу службеног возила

Правилник о коришћењу службеног телефона

Правилник о коришћењу сопствених аутомобила

Правилник о награђивању ученика

Правилник о накнади путних трошкова

Правилник о планирању набавки

Правилник о платама

Правилник о раду

Правилник о пружању прве помоћи

Правилник о расподели сопствених средстава

Правилник о систематизацији

Правилник о службеним путовањима

Правилник о унутрашњем узбуњивању

Правилник о ванредним ученицима Средње медицинске школе

Правилник о забрани дискриминације

Правилник о заштити података о личности

Правилник о безбедности и здрављу на раду

Програм основне обуке запослених у области заштите од пожара

Правилник о оцењивању у средњем образовању

Правилник о стручном усавршавању наставника

Правилник о награђивању запослених у Средњој медицинској школи у Суботици